ademramadanivideo

                                            R A D I O  Q U K O L L I

                                SELAM  ALEJKUM VLLAZER DHE MOTRA MUSLIMAN

 

 

Adem-Ramadani- Duaja-e-Nenes

 

Adem Ramadani-Mir Se Erdhe Ramazan

  

Adem Ramadani - Pendimi

                     

Adem Ramadani Shtrati Im esht dheu

Adem Ramadani - Ti o Muhamed  s.a.v.s.

 

Adem Ramadani - Ezani

 

Adem Ramadani - Respekti ndaj Prindevë

 

Adem Ramadani - All-llahut rob sun ju  bona

 

Adem Ramadani - Kendo o vëlla Kur`an

 

 

 

Ne Emer te Allahut, Meshiruesit, Meshireberesit

 

KURANI KERIM

 

 • Muaji i Ramazanit - në të cilin filloi të shpallet Kur’ani, që është udhërëfyes për njerëz dhe sqaruesi i rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtra. (Kur'an, 2:185)

 • ... Sikur të ishte (Kurani) prej dikut tjetër, përveç prej Allahut, do të gjenin në te shumë kundërthënie.  (4:82)

 •  Dhe kur atyre u lexohen ajetet Tona të qarta, ata që nuk besojnë takimin Tonë (ringjalljen), thonë: “Sillna një Kur’an tjetër, ose ndryshoje këtë!” Thuaj: “Mua nuk më takon që ta ndryshojë vetë, unë përcjelli vetëm atë që më shpallet, unë nëse kundërshtoj Zotit tim i frikësohem dënimit të Ditës të madhe. (10:15)

 • Ne sqaruam në menyrë të ndryshme (argumentet) në këtë Kur’an, ashtu që ata të nxjerrin përvojë, por kjo nuk u shtoi atyre tjetër, vetëm se largim (nga e vërteta). (17:41)

 •   Thuaj: “Edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhe xhinët për të sjellë një Kur’an të tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky sado që do ta ndihmonin njëri - tjetrin”. 17:88.

 

Teksti i disa sureve

 1. Suretu El Fatiha

Arabisht

Bismilahir-rrahmanir-rrahim

 1. El-hamdu lil-lahi rab-bil alemin

 2. Err-rrahmanirr-rrahim

 3. Maliki jeumid-din

 4. Ij-jake nabudu ue ij-jake nestein

 5. Ihdinas-siratal mustekim

 6. Siratel-ledhine en'amte alejhimgajril magdubi alejhim ue led-dalin.

AMIN!

Kuptimi ne shqip:

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

 1. Falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve!

 2. Bamirësit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit!

 3. Sunduesit në ditën e gjykimit (përgjegjësisë-shpërblimit)!

 4. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm tek Ti kërkojmë ndihmë!

 5. Udhëzona (përforcona) për në rrugën e drejtë?

 6. Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën veten!

   107. Suretu El Ma'un 

Bismilahir-rrahmanir-rrahim

 1. Er-raejte ledhi ju kadhibu bi din.

 2. Fedhalike ledhi jedu-ul jetim.

 3. U la jehudu ala ta'amil miskin.

 4. Fe ue -jlun lil musalin.

 5. Eledhine hum an salati him sahun.

 6. Eledhine hum juraun

 7. Ue jemne unel maun.

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

 1. A e ke parë ti (a e sheh) atë, që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? 

 2. Po ai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë bonjakun. 

 3. Dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfërin. 

 4. Pra shkatërrim është për ata që falen, 

 5. të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. 

 6. Ata që vetëm shtiren (sa për sy e faqe). 

 7. Dhe nuk japin as sendin më të vogël (as hua).

 112.Suretu El Ihlas 

Bismilahir-rrahmanir-rrahim

 1. Kul huwa 'Allaahu 'ehad

 2. Allahu s-samed

 3. Lem jelid ue- lem juled

 4. Ue- lem jekun la-hu kufu'uan 'ahad

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

 1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një! 

 2. All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë). 

 3. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. 

 4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë. 

 113.Suretu El Felek 

Bismilahir-rrahmanir-rrahim

 1. Kul e'udhu bi Rabbil felek

 2. Min sherri ma halek

 3. Ue min sherri ghasikin idha uekab

 4. Ue min sherrin-nef-fathati fil ukad

 5. Ue min sherri hasidin idha hased.

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

 1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, 

 2. Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi. 

 3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. 

 4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. 

 5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron. 

  114.Suretu En Nas 

Bismilahir-rrahmanir-rrahim

 1. Kul e 'udhu bi Rabbi-nas

 2. Meliki-nas

 3. Ilahin-nas

 4. Minsherr-rril ues-uasil-han-nas

 5. Eledhi ju-uesvisu fi sudurinas

 6. Minel xhin-neti uen-nas.

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

 1. Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve! 

 2. Sunduesin e njerëzve, 

 3. Të adhuruarin e njerëzve, 

 4. Prej të keqes së cytësit që fshihet. 

 5. I cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve, 

 6. Qoftë ai nga xhinët ose nga njerëzit”. 

 

36. Sure Jasin

67. Suretu El Mulk

55. Sure Rrahman

78. Suretu En-Nebe

79. Suretu En-Nazi'at

80. Suretu 'Abese

87. Sure A'ala

91. Sure Esh-Shems

97. Sure El-Kadr

99. Suretu Ez-Zilzal

101. Suretu El- Karia

102. Sure Tekathur

103. Sure El-Asr

104. Sure Humeze

109. Sure El-Kafirun

 

KUR'AN ONLINE

"Kur lexohet Kur’ani, ju dëgjoni atë (me vëmendje) dhe heshtni, në mënyrë që të fitoni mëshirë."

Kur'an (7:204)

#

 

 

 

 

FAQJA E HADITHIT
(HADITH: Theniet dhe tradita e Profetit Muhammed as)

"Çka t’ju jape i Derguari, atë merreni e çka t’ju ndalojë, përmbajuni ..." 

(Kur'an 59:7)

 

40 Hadithe te zgjedhura nga Imam En-Newawi

 

Dhe disa hadithe te zgjedhura nga motrat tek Burimi.net:

 

Ka thënë i Derguari i Allahut - Muhamedi as.: "Allahu thote: Unë jam pranë robit tim ashtu sikur që më mendon: nëse më përmend në vete, do ta permend në veten Time; nëse më përmend në grup, do ta përmend në një grup më të mirë se ata; nëse më afrohet një pëllëmbë, do t'i afrohem një krah; nëse më afrohet një krah, do t'i afrohem një pashë; e nëse më vjen duke ecur, do t'i shkoj duke vrapuar." (Buhari & Muslim)

Nga Ebu Abbas Abdullah Ibn Abbasi, radiall-llahu anhuma, transmetohet se ka thene: "Nje dite kam qene me te Derguarin e Allahut (saus), dhe me tha:
"O djalosh, do t'i mesoj disa fjale: Kije ndermend Allahun, Allahu do te te ruaje ty. Kije ndermend Allahun, do ta gjesh para teje. Kur te kerkosh, kerko prej Allahut. Nese kerkon ndihme, kerkoje prej Allahut. Dije se sikur tere populli te tubohej qe te te ndihmoje ne dicka, nuk do te te ndihmonin, pervec ate cka te ka caktuar Allahu. E nese do te tuboheshin qe ne dic te te bejne dem, nuk do te te demtonin, pervec ne ate cka Allahu tashme te ka caktuar. Jane ngritur lart pendat dhe jane thare faqet (dmth cdo gje eshte caktuar e mbaruar)." (Tirmidhiu)

Ka thene i Derguari i Allahut Muhamedi savs. se "Askush nga ju nuk do të jetë besimtar i vërtetë, derisa të dëshirojë per vëllaun e vet atë që e dëshiron per veten". (Mutefekun alejhi)

Ka thënë i Derguari i Allahut - Muhamedi as.: "Kushdo prej Muslimanëve që mbjell një pemë ose hedh një farë, nga e cila më vonë do të hanë zogjtë, njerëzit ose kafshët, kjo punë e tij do të konsiderohet si nje dhuratë bamirësie për të." (Sahih Buhari)

Muhamedi a.s. ka thene: "Pasha Ate qe ka ne dore shpirtin tim, do te urdheroni per te mire dhe do te ndaloni nga e keqja ose perndryshe Allahu do te dergoje mbi juve denim, pastaj do t'i luteni Atij dhe nuk do t'ju pergjigjet." (Tirmidhiu)

Uthman ibn Affan r.a. thote se i Derguari i Allahut ka thene: "Me i miri prej jush eshte kush meson Kur'an dhe kush ia meson ate dikujt." (Transmeton Tirmidhiu)

Ebu Umamete r.a. thote se e kam degjuar te Derguarin e Allahut duke thene: "Lexojeni Kur'anin, vertet ai do te ndermjetesoje diten e gjykimit per te zotet e vet." (Transmeton Muslimi)

Ibn Umer ibnul Hattabi r.a. tregon se Pejgamberi s.a.u.s. ka thene: "Nuk ka xhelozi, pervecse ne dy veta: Njeriut te cilit Allahu ia ka dhene Kur'anin dhe ai eshte me te dite e nate dhe njeriut te cilit Allahu i ka dhene pasuri dhe ai ate e harxhon nate e dite ne bamiresi." (Muttefekun alejhi)

Nga Ebi Dheri El-Gafaranij (Allahu qofte i kenaqur me te) thote: "Me ka urdheruar Shoku i zemres (alejhi es-salatu ve es-selamu) per shtate gjera:
1- me urdheroi te dua te varferit dhe te rri afer tyre;
2- te shikoj tek ai qe eshte poshte meje dhe mos te shikoj tek ai i cili eshte siper meje;
3- te permiresoj lidhjet farefisnore edhe nese ata (njerezit) ftohen;
4- te mos pyes (kerkoj) askend per asgje;
5- te them te verteten edhe nese eshte e hidhur;
6- te mos i kem friken qortimit per hir te Allahut;
7- te shtoj thenien (La haule ve la kuete ila bilah - Nuk ka as ndryshim dhe as force pa Allahun), sepse keto fjale jane nga thesaret poshte Arshit, Froni i Allahut. Krijesa me e madhe e Tij poshte Arshit eshte Xheneti el-firdeus.
(Transmeton Ahmedi dhe Ibn Hibaan. Hadithi eshte i mire)


 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!